Воскресенье, 2019-06-16,4:53 AM
Приветствую Вас Гость | RSS

все для вас

Форма входа

HARCUM

Որ դերասանին եք նախնտրում
Всего ответов: 478
 • скачать через торрент бесплатно большим скоростом
 • Каталог статей

  Главная » Статьи » Համակարգչային ծրագրերի ուսուցում » Ծրագրավորման լեզուներ

  Html

  ÆÝýáñÙ³ïÇϳ ³é³ñϳ

   

  ÐÇå»ñÑÕáõÙÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ HTML-áõÙ

   

       

   

   

        ê»÷³Ï³Ý ÝÛáõûñÇ ï»Õ³¹ñáõÙÁ ÆÝï»ñÝ»ïáõ٠ϳï³ñíáõÙ ¿ »ñÏáõ ÷áõÉáí:²é³çÇÝ ÷áõÉ.ÝÛáõûñÇ å³ïñ³ëïáõÙ ¨ »ñÏñáñ¹ª Ýñ³Ýó Ññ³ï³ñ³ÏáõÙ:ÜÛáõûñ å³ïñ³ëï»É Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ëï»ÕÍ»É ÆÝï»ñÝ»ïáõÙ ÁݹáõÝí³Í ýáñÙ³ï áõÝ»óáÕ ÷³ëï³ÃÕûñ, ³ÛëÇÝùÝ Web-¿ç»ñ, áñáÝù ·ñí³Í »Ý HTML É»½íáí:ÜÛáõûñÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ³Û¹ ÝÛáõûñÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Web-ë»ñí»ñÇ íñ³ ëϳí³é³Ï³ÛÇÝ ï³ñ³Íù ëï³Ý³Éáõ Ñ»ï ϳåí³Í ϳ½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ѳñó»ñÇ ÉáõÍáõÙÇó Ñ»ïá:

      Web-÷³ëï³ÃÕûñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍáõÙ »Ý HTML É»½áõ (Hyper Text Markup Language-ÑÇå»ñï»ùëï³ÛÇÝ ·Í³ÝßÙ³Ý É»½áõ):ÐÇå»ñï»ùëïÁ ϳ٠ÁݹɳÛÝí³Í ï»ùëïÝ Áݹ·ñÏáõÙ ¿ Éñ³óáõóÇ㠿ɻٻÝïÝ»ñª Ýϳñ³½³ñ¹áõÙÝ»ñ, íϳ۳ÏáãáõÙÝ»ñ, Ý»ñ¹ñíáÕ ûµÛ»ÏïÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ:ÐÇå»ñï»ùëï³ÛÇÝ íϳ۳ÏáãáõÙÁ ѳݹÇë³ÝáõÙ ¿ ÷³ëï³ÃÕÃÇ ï»ùëïÇ ¹ñí³·, áñÁ áñáßíáõÙ ¿ <P> ½áõÛ· ï»·Ç ÙÇçáóáí:²Ûë ï»·Á å³ñáõݳÏáõÙ ¿ å³ñï³¹Çñ ³ïñǵáõï, áñÁ ãÇ Ï³ñáÕ µ³ó ÃáÕÝí»É:¸³ HREF=   ³ïñǵáõïÝ ¿:

      ÐÇå»ñÑÕáõÙÝ»ñÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë ³Ûó»ÉáõÝ»ñÇÝ áõÕÕáñ¹í»É Web-ϳÛù»ñáí:ºñµ ³Ûó»ÉáõÝ û·ïíáõÙ ¿ ÑÇå»ñÑÕáõÙÇó,  ëáíáñ³µ³ñ ϳÝãáõÙ ¿ áñ¨¿ URL ѳëó»áí ·ïÝíáÕ ý³ÛÉ:²Û¹ ý³ÛÉÁ ·áñͳñÏíáõÙ ¿ µñ³áõ½»ñÇ Ï³Ù ûųݹ³Ï ѳí»Éí³ÍÇ ÙÇçáóáí:¸³ ϳñáÕ ¿ ÉÇÝ»É Ýáñ Web-¿ç ϳ٠ÆÝï»ñÝ»ïÇ áñ¨¿ ³ÛÉ é»ëáõñë:

       ÐÇå»ñÑÕáõÙÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ ѳٳñ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ ѳïáõÏ ï»·, áñÁ ÏáãíáõÙ ¿ §Ë³ñÇë˦:²Ûë ï»ñÙÇÝÁ ³Ý·É»ñ»Ý §anchor¦ µ³éÇ Ñ³Û»ñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿:§Ê³ñÇë˦ ï»·Á ѳݹ»ë ¿ ·³ÉÇë ³ÛëåÇëÇ ·ñ³éٳٳµª <a>...</a>:ÆÝãå»ë Ýß»óÇÝù ï»·Ý áõÝÇ µÝáõó·ñÇ㪠href:´Ýáõó·ñÇãÇ ³ñÅ»ùÁ URL ѳëó»Ý ¿ , áñáí ѳñϳíáñ ¿ ³ÝóÝ»É Áëï ïíÛ³É ÑÕáõÙÇ:²ÛÝ ÝßáõÙ ¿ ó³Ýϳó³Í ÷³ëï³ÃáõÕÃ, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ó³ÝóÇ Ï³Ù³Û³Ï³Ý Ñ³Ý·áõÛóáõÙ:               URL ѳëó»Ý µ³Õϳó³Í ¿ »ñÏáõ Ù³ë»ñÇó:²é³çÇÝ Ù³ëáõÙ ·ñ³ÝóíáõÙ ¿   ÇÝýáñÙ³ódzÛÇ ÷á˳ݳÏÙ³Ý ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝÁ:ºñÏñáñ¹áõÙ ·ñ³ÝóíáõÙ ¿   Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ é»ëáõñëÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ áõÕÇÝ:Àݹ áñáõÙ ¹³ ϳñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ý³ÛÉ,     Ï³ñ·³ó³ÝÏ Ï³Ù Ñ³Ù³Ï³ñ·Çã:OñÇݳÏ` http://www.fakecorp.com/products/index.html : 

  ²Ûëï»Õ  §index.html¦ ÷³ëï³ÃÕÃÇ Ñ³ëó»Ý ¿, ÇëÏ ftp://ftp.netspace.com ѳëó»Ý ûɳ¹ñáõÙ ¿ µñ³áõ½»ñÝ»ñÇÝ, áñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ û·ï³·áñÍ»É FTP ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝÁ, áñå»ë½Ç ϳå ѳëï³ïíÇ ftp.netspace.com ¹áٻݳÛÇÝ ³ÝáõÝáí ѳٳϳñ·ãÇ Ñ»ï:

         ºÃ» ÑÕáõÙ³ÛÇÝ Ñ³ëó»Ý Áݹ·ñÏáõÙ ¿ í»ñÁ Ýßí³Í »ñÏáõ Ù³ë»ñÝ ³ÙµáÕç³å»ë, ³å³ ÏáãíáõÙ ¿ µ³ó³ñÓ³Ï Ñ³ëó»:àõëïÇ, ϳë»Ýù, áñ URL ѳëó»Ý ϳñáÕ Ýßí»É µ³ó³ñÓ³Ï Ó¨áí, ³ÛëÇÝùÝ Ï³ñáÕ ëÏëí»É Web-ѳݷáõÛóÇ Ñ³ëó»Çó ¨ í³ñí»É³Ï³ñ·Ç (åñáïáÏáÉÇ) ÝßáõÙÇó:гëó»Ç ³Ûë ·ñ»É³Ó¨Á û·ï³·áñÍíáõÙ ¿, »ñµ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÉÇÝáõ٠ѳ׳Ëáñ¹ÇÝ áõÕ³ñÏ»É Ù»Ï ³ÛÉ  Web-ѳݷáõÛó:ê³ ÏáãíáõÙ ¿ ³ñï³ùÇÝ íϳ۳ÏáãáõÙ:

  ²ÛÅÙ ³Ý¹ñ³¹³éݳÝù ÙÇ Ï³ñ¨áñ ѳݷ³Ù³ÝùÇ:²ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ ÑÇå»ñÑÕáõÙáõÙ ·ñ³Ýóí³Í ѳëó»Ý ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ ÁÝóóÇÏ Ñ³ëó»Çó (ÁÝóóÇÏ Ñ³ëó»Ý ³ÛÝ ÷³ëï³ÃÕÃÇ Ñ³ëó»Ý ¿, áñÁ ïíÛ³É å³ÑÇÝ ³ñï³å³ïÏ»ñíáõÙ ¿ µñ³áõ½»ñÇ å³ïáõѳÝáõÙ) Áݹ³Ù»ÝÁ ý³ÛÉÇ ³ÝáõÝáí, ³å³ å³ñï³¹Çñ ã¿ ·ñ³Ýó»É ÑÕáõÙ³ÛÇÝ Ñ³ëó»Ý ÉÇáíÇÝ.¹ñ³ ѳٳñ ³í»ÉÇ Ñ³ñÙ³ñ ¿ û·ï³·áñÍ»É, ³Ûëå»ë Ïáãí³Í, §Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ѳëó»Ý¦:гñ³µ»ñ³Ï³Ý ѳëó»Ç û·ï³·áñÍÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï íϳ۳ÏáãÙ³Ý Ù»ç ïñíáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ÷³ëï³ÃÕÃÇ áñáÝÙ³Ý Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑÁ:²Ûë ¹»åùáõÙ »Ýó¹ñíáõÙ ¿ ÝáõÛÝ í³ñí»É³Ï³ñ·Ç ¨ ÝáõÛÝ Web-ѳݷáõÛóÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ, ¨ íϳ۳ÏáãáõÙÁ ¹Çï³ñÏíáõÙ ¿ áñå»ë Ý»ñùÇÝ:àñå»ë½Ç å³ñ½³µ³Ý»Ýù í»ñÁ Ýßí³ÍÁ, ¹Çï³ñÏ»Ýù »ñÏáõ ѳëó»Ý»ñª

  http://www.mysite.am/index.html,

  http://www.mysite.am/resume.html:

         Üßí³Í »ñÏáõ ѳëó»Ý»ñÝ ¿É µ³ó³ñÓ³Ï Ñ³ëó»Ý»ñ »Ý:¸ñ³Ýó û·ÝáõÃÛ³Ùµ ϳñ»ÉÇ ¿ ³Ûó»É»É Ýßí³Í ¿ç»ñÁ ÇÝï»ñÝ»ïÇ ó³Ýϳó³Í ï»ÕÇó:ê³Ï³ÛÝ å³ïÏ»ñ³óÝ»Ýù, áñ index.html ¿çáõÙ ëï»ÕÍí³Í ¿ ÑÕáõÙ resume.html ¿çÇÝ:²ñ¹Ûá±ù ³Û¹ ¹»åùáõÙ å³ñï³¹Çñ ¿ ÝáñÇó ·ñ³Ýó»É ³Û¹ »ñϳñ ѳëó»Ý:ä³ñ½íáõÙ ¿, áñ á㪠ϳñ»ÉÇ ¿ û·ï³·áñÍ»É Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ѳëó»³íáñáõÙÁ, ù³ÝÇ áñ µ»ñí³Í »ñÏáõ ѳëó»Ý»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëÁ ÙǨÝáõÛÝÝ ¿:

         ºñµ ³ñï³å³ïÏ»ñíáõÙ ¿ áñ¨¿ ý³ÛÉ, ³å³ ϳñ·³ó³ÝÏÁ, áñáõÙ  ³ÛÝ ·ïÝíáõÙ ¿, ·ñ³ÝóíáõÙ ¿ µñ³áõ½»ñÇ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç:ºí ѳÛïݳµ»ñ»Éáí áñ¨¿ ÑÕáõÙ³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ѳëó», µñ³áõ½»ñÁ å³ñ½³å»ë ³í»É³óÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ÁÝóóÇÏ Ï³ñ·³ó³ÝÏÇÝ ¨ ëï³ÝáõÙ µ³ó³ñÓ³Ï ÑÕáõÙ³ÛÇÝ Ñ³ëó»Ý:

           Ø»ñ ûñÇݳÏáõÙ »ñÏáõ ý³ÛÉ»ñÝ ¿É ·ïÝíáõÙ »Ý ÙǨÝáõÛÝ  §http://www.mysite.am¦ ϳñ·³ó³ÝÏáõÙ:ºÃ» ïíÛ³É å³ÑÇÝ ³ñï³å³ïÏ»ñíáõÙ ¿ index.html ý³ÛÉÁ, µñ³áõ½»ñÇ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝáõÙ, áñå»ë ÁÝóóÇÏ, ·ñ³Ýóí»É ¿ §http://www.mysite.am/¦ ϳñ·³ó³ÝÏÁ, ¨ »Ã» ÑÕáõÙ³ÛÇÝ Ñ³ëó»Ý Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿ª §resume.html¦, ³å³ µñ³áõ½»ñÁ Ï·áõÙ³ñÇ http://www.mysite.am/ ¨ resume.html ³ñÅ»ùÝ»ñÁ, ëï³Ý³Éáí µ³ó³ñӳϪ §http://www.mysite.am/resume.html¦ ѳëó»Ý , áñáí ¨ ϳÝóÝÇ resume.html ý³ÛÉÇÝ:гñ³µ»ñ³Ï³Ý ѳëó»³íáñáõÙÁ ϳñ»ÉÇ ¿ û·ï³·áñÍ»É Ý³¨ ϳÛùÇ ³ÛÉ Ï³ñ·³ó³ÝÏ»ñáõÙ ¨ »Ýóϳñ·³ó³ÝÏ»ñáõÙ ·ïÝíáÕ ÷³ëï³ÃÕûñÇÝ ¨ ý³ÛÉ»ñÇÝ ¹ÇÙ»Éáõ ѳٳñ:ä³ñ½³µ³Ý»Éáõ ѳٳñ û·ïí»Ýù å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ÏÛ³ùÇó (ï»ëª å³ïÏ»ñ 1, ¿ç 10):

           ºÝó¹ñ»Ýùª Ù»½ å»ïù ¿ index.html ¿çÇó ³ÝóÝ»É sons.html ¿çÁ, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ §http://www.mysite.am/¦ (³ÛëÇÝùݪ ÁÝù³óÇÏ) ϳñ·³ó³ÝÏÇ family »Ýóϳñ·³ó³ÝÏáõÙ:²Û¹ ¹»åùáõÙ ÑÕáõÙ³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ѳëó»Ý ÏÉÇÝÇ Ñ»ï¨Û³ÉÁª §family/sons.html¦: ´ñ³áõ½»ñÁ Ï·áõÙ³ñÇ ÁÝóóÇÏ §http://www.mysite.am/¦ ϳñ·³ó³ÝÏÇÝ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ѳëó»Ý ¨ ³ñ¹ÛáõÝùáõ٠ϳÝóÝÇ µ³ó³ñӳϪ §http://www.mysite.am/family/sons.html¦ ѳëó»áí ¿çÇÝ:

  ²ÛÅÙ å³ïÏ»ñ³óÝ»Ýù, áñ ³ñï³å³ïÏ»ñí³Í ¿  sons.html ¿çÁ:²Û¹ ¹»åùáõÙ µñ³áõ½»ñÇ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç áñå»ë ÁÝóóÇÏ ·ñ³Ýóí³Í ¿ §http://www.mysite.am/family/¦ ϳñ·³ó³ÝÏÁ:

  ºÃ» ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³Û¹ ¿çÇó ÑÕáõ٠ϳï³ñ»É ·É˳íáñ index.html ¿çÇÝ, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ϳÛùÇ, ³Ûëå»ë Ïáãí³Í, ³ñÙ³ï³ÛÇÝ (root)ª §http://www.mysite.am/¦

  ϳñ·³ó³ÝÏáõÙ, ³å³ ÑÕáõÙ³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý  ѳëó»Ý ·ñ³ÝóíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ï»ëùáíª §../index.html¦:ÆëÏ »Ã» sons.html ¿çÇó å»ïù ¿ ³ÝóÝ»É ³ñÙ³ï³ÛÇÝ Ï³ñ·³ó³ÝÏÇ ³ÛÉ »Ýóϳñ·³ó³ÝÏáõÙ ·ïÝíáÕ ¿çÇ , ûñÇݳϪ biography.html, ³å³ ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý ѳëó»Ý ·ñ³ÝóíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñåª §../biography/ biography.html¦:

  ºñÏáõ ¹»åùáõÙ ¿É ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý ѳëó»Ç ëϽµáõÙ ¹ñí³Í »ñÏáõ Ï»ï»ñÁ ûɳ¹ñáõÙ »Ý µñ³áõ½»ñÇÝ, áñ å»ïù ¿ Ù»Ï Ù³Ï³ñ¹³Ïáí í»ñ µ³ñÓñ³Ý³É ϳñ·³ó³ÝÏ»ñÇ ëïáñ³Ï³ñ·áõÃÛáõÝáõÙ (ÑÇ»ñ³ñËdzÛáõÙ):

         ²ÛÅÙ ¹Çï³ñÏ»Ýù ³ÛÝ ¹»åùÁ, »ñµ ϳÛùÝ áõÝÇ µ³ñ¹ ϳéáõóí³Íù, ³ÛëÇÝùݪ ³ñÙ³ï³ÛÇÝ Ï³ñ·³ó³ÝÏÇ »Ýóϳñ·³ó³ÝÏ»ñÝ Çñ»Ýó Ñ»ñÃÇÝ áõÝ»Ý Ý»ñ¹ñí³Í ϳñ·³ó³ÝÏ»ñ ¨ ³ÛÉÝ:ÆÝãå»±ë í³ñí»É ³Ûë ¹»åùáõÙ:

         ¸Çóáõùª ëï»ÕÍí³Í ¿ ³ñÙ³ï³ÛÇÝ Ï³ñ·³ó³ÝÏáí ϳÛùª §http://www.mysite.am/¦ (ï»ëª å³ïÏ»ñ 2, ¿ç 10):

         ²ñÙ³ï³ÛÇÝ Ï³ñ·³ó³ÝÏáõÙ ëï»ÕÍ»É »Ýù §images¦, §about¦ ¨ §products¦ »Ýóϳñ·³ó³ÝÏ»ñÁ:

       §products¦ ϳñ·³ó³ÝÏÁ å³ñáõݳÏáõÙ ¿ §prices¦ »Ýóϳñ·³-

  ó³ÝÏÁ, ¨ í»ñçÇÝÁª §pricelist.html¦ ¿çÁ:²Û¹ ¿çÇ µ³ó³ñÓ³Ï Ñ³ëó»Ý ÏÉÇÝÇ Ñ»ï¨Û³ÉÁª

  http://www.mysite.am/products/prices/pricelist.html:

         ²ÛÅÙ å³ïÏ»ñ³óÝ»Ýù, áñ áõ½áõÙ »Ýù §pricelist.html¦ ¿çÇó ï»Õ³÷áËí»É §about¦ ϳñ·³ó³ÝÏÇ §contact.html¦ ¿çÁ:ä³ïÏ»ñ 2-Çó »ñ¨áõÙ ¿, áñ §about¦ ϳñ·³ó³ÝÏÁ Ý»ñ¹ñí³Í ¿ ³ÝÙÇç³å»ë ³ñÙ³ï³ÛÇÝáõÙ (³é³çÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ý»ñ¹ñí³ÍáõÃÛáõÝ), ÇëÏ §prices¦ ϳñ·³ó³ÝÏÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ϳÛùÇ ëïáñ³Ï³ñ·Ù³Ý »ñÏñáñ¹ ٳϳñ¹³ÏáõÙ:²ÛëÇÝùݪ áñå»ë½Ç Çñ³Ï³Ý³óíÇ ³ÝóáõÙÁ å³Ñ³ÝçíáÕ ¿çÇÝ, µñ³áõ½»ñÁ å»ïù ¿ §pricelist.html¦ ¿çÇó µ³ñÓñ³Ý³ »ñÏáõ ٳϳñ¹³Ïáí (ÙÇÝ㨠³ñÙ³ï³ÛÇÝ Ï³ñ·³ó³ÝÏ) ¨ Ýáñ ³ÛÝï»ÕÇó ³ÝóÝÇ §about¦ ϳñ·³ó³ÝÏÇÝ:

         îíÛ³É ³ÝóáõÙÝ ³å³Ñáí»Éáõ ѳٳñ ϳñ»ÉÇ ¿ ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý ѳëó»Ý ·ñëÝó»Éª û·ï³·áñÍ»Éáí ½áõÛ· Ï»ï»ñÇ ëϽµáõÝùÁª §../../about/contact.html¦:²Ù»Ý ÙÇ §../¦ ·ñ³ÝóáõÙÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ í»ñ»Éù ëïáñ³Ï³ñ·áõÃÛ³Ý Ù»Ï Ù³Ï³ñ¹³Ïáí:ê³Ï³ÛÝ Ñ³ëó»Ç ·ñ³ÝóÙ³Ý ³Û¹ »Õ³Ý³ÏÇ ÏÇñ³éáõÃÛáõÝÁ ³ÛÝù³Ý ¿É ãÇ ï³ñµ»ñíáõ٠ѳëó»Ç µ³ó³ñÓ³Ï ³ñÅ»ùÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÇó ¨, µ³óÇ ³Û¹, ٻͳÝáõÙ ¿ íñÇå³Ï ÃáõÛÉ ï³Éáõ ѳí³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ (ûñÇݳϪ »Ã» ѳÝϳñÍ ß÷áûÝù Ï»ï»ñÇ ù³Ý³ÏÁ):

        ²Û¹åÇëÇ Çñ³íÇ׳ÏÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ¨ ѳëó»³íáñáõÙÁ Ñë³ïÏ»óÝ»Éáõ ѳٳñ HTML-áõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ñ³ïáõϪ <base/> »½³ÏÇ ï»·Áª §href¦ µáõó·ñÇãáí, áñÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ¿çÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ý»É Ï³ÛùÇ ³ñÙ³ï³ÛÇÝ Ï³ñ·³ó³ÝÏÇ µ³½³ÛÇݪ URL ѳëó»Ý:ºÃ» ³ÛÅÙ ¿çÇ í»ñݳ·ñ³ÛÇÝ Ù³ëáõÙ ·ñ³Ýó»Ýù Ñ»ï¨Û³É <head><base href=http://www.mysite.am/../> </head> Ïá¹Á, ³å³ µáÉáñ ѳëó»Ý»ñÁ ¿çáõ٠ϳñ»ÉÇ ¿ ëï»Õͻɪ ѳñ³µ»ñ»Éáí ï»·Ç href µÝáõó·ñÇãáõÙ Ýßí³Í ÑÇÙùÇÝ, ³ÛÉ áã û ¿çÇ ÁÝóóÇÏ ï»Õ³µ³ßËÙ³ÝÁ:

        ¾ç»ñÇ ÑÕáõÙ³ÛÇÝ µ³ó³ñÓ³Ï Ñ³ëó»Ý»ñÁ ëï»ÕÍ»ÉÇë µñ³áõ½»ñÁ å³ñ½³å»ë Ï·áõÙ³ñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ѳëó»Ý §µ³½³ÛÇݦ ѳëó»ÇÝ ¨ Ïëï³Ý³ µ³ó³ñÓ³Ï Ñ³ëó»Ý:úñÇݳÏ, »Ã» §pricelist.html¦ ¿çÇó å»ïù ¿ ³ÝóÝ»É §contact.html¦ ¿çÇÝ, ³å³ µ³í³Ï³Ý ¿ ·ñ»É ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý ѳëó»Ý Ñ»ï¨Û³É ï»ëùáíª §about/contact.html¦:¶áõÙ³ñ»Éáí ³ÛÝ µ³½³ÛÇݪ µñ³áõ½»ñÁ Ïëï³Ý³ Ñ»ï¨Û³ÉÁª §http://www.mysite.am/about/contact.html¦:

         Üß»Ýù, áñ <base/> ï»·Á í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ¿çÇ µáÉáñ ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý ѳëó»Ý»ñÇÝ, ë³Ï³ÛÝ áã ÙÇ Ï»ñå ãÇ ³½¹áõÙ µ³ó³ñÓ³Ï Ñ³ëó»Ý»ñÇ íñ³:

          ÆÝãå»ë Ýß»óÇÝù, ÑÇå»ñÑÕáõÙÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ ëï»ÕÍíáõÙ ¿ <a>, </a> ï»·Ç ÙÇçáóáí, áñÇ §href¦ µÝáõó·ñÇãáõÙ ·ñ³ÝóíáõÙ ¿ ÑÕáõÙÇ µ³ó³ñÓ³Ï Ï³Ù Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ѳëó»Ý:î»·Ç Ý»ñëáõÙ ·ñ³ÝóíáõÙ ¿ ï»ùëï, áñÁ Ýϳñ³·ñáõÙ ¿ ïíÛ³É ÑÕáõÙÁ:úñÇݳϪ

  <a href=http://www.mysite.am/biography/ biography.html> ÆÙ Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÁ </a>, ϳÙ, »Ã» Ù»Ýù Ù»Ýù û·ï³·áñÍáõÙ »Ýù ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý ѳëó»ª <a href=”biography/biography.html”> ÆÙ Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÁ </a>:

         гñ³µ»ñ³Ï³Ý ѳëó»Ý»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÝ áõÝÇ ß³ï ϳñ¨áñ  ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝ.¹ñ³Ýù ã»Ýù ÷áËíáõÙ ÝáõÛÝÇëÏ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ϳÛùÁ í»ñ³ï»Õ³µ³ßËíáõÙ ¿:úñÇݳÏ, »Ã» ϳÛùÁ ï»Õ³¹ñíÇ ³ÛÉ ë»ñí»ñÇ íñ³, ³å³ ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý ѳëó»Ý»ñÁ Ïß³ñáõÝ³Ï»Ý §³ß˳ï»É¦:²ÝÑñ³Å»ßï ÏÉÇÝÇ ÷á÷áË»É ÙdzÛÝ µ³ó³ñÓ³Ï Ñ³ëó»Ý»ñÁ ¨ (»Ã» ³ÛÝ ³éϳ ¿) <base/> ï»·Ç §href¦ µÝáõó·ñÇãÇ ³ñÅ»ùÁ:

         <a> ï»·áõÙ ãÇ Ï³ñ»É Ý»ñ¹Ý»É Ù»Ï ³ÛÉ <a> ï»·, ³ÛëÇÝùݪ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ·ñ³Ýó»É ÑÕáõÙÁ, ûñÇݳÏ, Ñ»ï¨Û³É ï»ëùáíª

  <a href=”product1.html”> ä³ïíÇñ»ù ³é³çÇÝ

  <a href=”product2.html”> ϳ٠»ñÏñáñ¹ </a> ï»ë³ÏÇ ³åñ³ÝùÝ»ñÁ

  Ù»ñ ˳ÝáõÃáõÙ </a>: 

         ¸ñ³ ÷á˳ñ»Ý å»ïù ¿ ·ñ³Ýó»É Ñ»ï¨Û³ÉÁª

         ä³ïíÇñ»ù <a href=”product1.html”> ³é³çÇÝ </a> ϳÙ

  <a href=”product2.html”> »ñÏñáñ¹ </a> ï»ë³ÏÇ ³åñ³ÝùÝ»ñÁ Ù»ñ ˳ÝáõÃáõÙ:

         <a>…</a> ï»·Ý áõÝÇ ¨ë ٻϪ target (ѳۻñ»Ýª Ý߳ݳϻï) µÝáõó·ñÇãÁ: ²ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ ó³ÝϳÉÇ ¿ ϳ٠³ÝÑñ³Å»ßï ϳÝãíáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ µ³ó»É Ýáñ å³ïáõѳÝáõÙ, ϳñ»ÉÇ ¿ ³ïñǵáõïÇÝ ßÝáñÑ»É "_blank” ³ñÅ»ùÁ:úñÇݳÏ, »Ã» ÑÕáõÙÁ ·ñ³ÝóíÇ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñ媠 <a href=”pricelist.html” target=”_blank”> ²åñ³ÝùÝ»ñÇ ·Ý³óáõó³ÏÁ </a>, ³å³ §pricelist.html¦ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ ϳñï³å³ïÏ»ñíÇ µñ³áõ½»ñÇ Ýáñ å³ïáõѳÝáõÙ, Áݹ áñáõÙ, ÁÝóóÇÏ å³ïáõѳÝÁ ãÇ ÷³ÏíÇ:

         ºÃ» HTML ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ ͳí³ÉáõÝ ¿, ѳïáõÏ ÙÇçáóÝ»ñ ãÓ»éݳñÏ»Éáõ ¹»åùáõÙ Ù»½ Ñ»ï³ùñùñáÕ Ù³ëÁ ·ïÝ»Éáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÉÇÝáõÙ åïï³ëï»ÕÝÇ (scrollbar-Ç) ÙÇçáóáí åïï»É ¿çÁ í»ñ áõ í³ñ: <a> ï»·Á ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ëï»ÕÍ»É ÑÕáõÙÝ»ñ, áñáÝù ѳÝñ³íáñáõÃÛáõÝ  »Ý  ÁÝÓ»éÝáõÙ  ÁÝóóÇÏ  ¿çÇ  ï³ñµ»ñ  Ù³ë»ñÇÝ

  ³ÝóÝ»É, ³Ûëå»ë Ïáãí³Í, §Ý»ñùÇÝ ÑÕáõÙÝ»ñǦ ÙÇçáóáí:

         ä³ïÏ»ñ³óÝ»Ýù,  û  ϳ½Ù»É  »Ýù  ͳí³ÉáõÝ  HTML  ÷³ëï³-

  ÃáõÕáõÕÃ, áñÝ Áݹ·ñÏáõÙ ¿ Ù»Í Ãíáí µ³ÅÇÝÝ»ñ (ûñÇݳϪ ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ Ó»éݳñÏ) ¨ ó³ÝϳÝáõÙ »Ýù ³é³ÝÓÇÝ µ³ÅÇÝÝ»ñÇÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ³ÝóÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ëï»ÕÍ»É í»ñÁ Ýßí³Í ï»ë³ÏÇ ÑÕáõÙÝ»ñ:

         ²Û¹ ËݹÇñÁ ÉáõÍ»Éáõ ѳٳñ, ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ µ³ÅÝÇ ëϽµáõÙ ·ñ³ÝóíáõÙ ¿ ѳïáõϪ §name¦ µÝáõó·ñÇã áõÝ»óáÕ

  ˳ñÇëË (<a> ï»·):úñÇݳÏ, ³é³çÇÝ µ³ÅÝÇ ëϽµáõÙ Ï·ñ»Ýùª

  <a name=”glava1”> ´³ÅÇÝ 1 </a>:

         Üß»Ýù, áñ ѳٳӳÛÝ XML ëï³Ý¹³ñïǪ §name¦ µÝáõó·ñÇãÁ ÷á˳ñÇÝí»Éáõ ¿ §id¦ (ǹ»ÝïÇýÇϳïáñ) µÝáõó·ñÇãáí:ÆëÏ §id¦ µÝáõó·ñÇãÝ, Çñ Ñ»ñÃÇÝ, ãÇ ë³ï³ñíáõÙ áñáß ÑÇÝ µñ³áõ½»ñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó:²Û¹ å³ï׳éáí Ùáï ³å³·³Ûáõ٠ѳٳï»Õ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ³í»ÉÇ Ñáõë³ÉÇ ÏÉÇÝÇ û·ï³·áñÍ»É »ñÏáõ µÝáõó·ñÇãÝ ¿É ÙdzųٳݳÏ:гßíÇ ³éÝ»Éáí ³Û¹ ÷³ëïÁª ˳ñÇëËÁ ·ñ³Ýó»Ýù Ñ»ï¨Û³É ï»ëùáíª

  <a name=”glava1” id=þþglava1þþ>´³ÅÇÝ 1</a>:

  Ø ÆÝãå»ë §name¦, ³ÛÝå»ë ¿É §id¦ µÝáõó·ñÇãÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý å³ñáõÝ³Ï»É ï³é»ñ ¨ Ãí³Ýß³ÝÝ»ñ, ë³Ï³ÛÝ, ѳٳӳÛÝ Ýáñ ëï³Ý¹³ñïǪ ó³Ýϳó³Í ¹»åùáõÙ ¹ñ³Ýó ³é³çÇÝ ÝÇßÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ï³é:

        ´áÉáñ µ³ÅÇÝÝ»ñÝ ³Ýí³Ý³Ïáã»Éáõó Ñ»ïá ëï»ÕÍíáõÙ »Ý ѳٳå³ï³ëË³Ý ÑÕáõÙÝ»ñ, áñáÝù ëáíáñ³µ³ñ ï»Õ³¹ñíáõÙ »Ý ¿çÇ ëϽµÝ³Ù³ëáõÙª ó³ÝÏÇ ï»ëùáí:²Û¹ Ýå³ï³Ïáí URL ѳëó»Ç ÷á˳ñ»Ý §href¦ µÝáõó·ñÇãÇÝ áñå»ë ³ñÅ»ù ßÝáñÑíáõÙ ¿ ѳٳå³ï³ëË³Ý µ³ÅÝÇ Ç¹»ÝïÇýÇϳïáñÇ (ϳ٠³ÝáõÝÇ) ³ñÅ»ùÁ, áñÇ ³éç¨ ·ñ³ÝóíáõÙ ¿ §# ¦ Ýß³ÝÁª

  <a href=”# glava1þþ>´³ÅÇÝ 1</a>:

        ²Ýí³Ý³Ïáãí³Í µ³ÅÇÝÝ»ñÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹ÇÙ»É Ý³¨ ³ÛÉ ¿ç»ñÇó. å³ñ½³å»ë µ³ÅÝÇ ³ÝáõÝÁ ·ñ³ÝóíáõÙ ¿ áñå»ë ¿çÁ áñáßáÕ URL ѳëó»Ç ÙÇ Ù³ë:úñÇݳϪ

  <a

  href=”http://www.mysite.am/books/book1.html#glava1þþ>´³ÅÇÝ 1</a>:

       ºÃ» ó³ÝϳÝáõÙ »Ýù ÑÕÙ³Ý Ù»ç Ýϳñ³·ñáÕ ï»ùëïÇ ÷á˳ñ»Ý

  (ϳ٠ٻÏï»Õ) ï»Õ³¹ñ»É å³ïÏ»ñ, ³å³ </a> ï»·áõÙ å³ñ½³å»ë Ý»ñ¹ñíáõÙ ¿ <img/> ï»·Á, áñÇ src µÝáõó·ñÇãÇ ³ñÅ»ùÁ å³ïÏ»ñÁ å³ñáõݳÏáÕ ý³ÛÉÇ URL ѳëó»Ý ¿:úñÇݳϪ

  <a href=”# glava1þþ><img src=folder1.gif” alt=”´³ÅÇÝ 1”/></a>:

      ä³ïÏ»ñ-ÑÕáõÙÁ ëáíáñ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÇó ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ Ýñ³Ýáí,

  áñ í»ñóíáõÙ ¿ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇ Ù»ç (ï»ëª å³ïÏ»ñ 3, ¿ç 10):

       ä³ïÏ»ñ-ÑÕáõÙÇ ßñç³Ý³ÏÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ϳñ·³íáñ»É <img/> ï»·Ç border=”³ñÅ»ù” µÝáõó·ñÇãÇ ÙÇçáóáí:úñÇݳÏ, »Ã» ó³ÝϳÉÇ ã¿, áñ å³ïÏ»ñÝ áõݻݳ ßñç³Ý³ÏÝ»ñ, ³å³ å³ñ½³å»ë ϳñ»ÉÇ ¿ ·ñ»Éª <img src=”image1.gif” border=”0”/>:

        URL-Á ×ÏáõÝ ¨ áõÝÇí»ñë³É ÙÇçáó ¿:¶áñÍݳϳÝáõÙ ³ÛÝ Ñݳñ³íáñ ¿ û·ï³·áñÍ»É ó³ÝóáõÙ ³éϳ µáÉáñ é»ëáõñëÝ»ñÇÝ ÑÕáõÙÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ ѳٳñ:¸³ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ÁÝÓ»éÝáõÙ ï³ñ³ï»ë³Ï ÇÝýáñÙ³óÇ³Ý Ï³å³Ïóí³Í ï»ëùáí ѳٳï»Õ»É Ù»Ï ¿çáõÙ:

         ÖÏáõÝáõÃÛáõÝÁ  µñ³áõ½»ñÝ»ñÇ  ·É˳íáñ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇó

  Ù»ÏÝ ¿:´ñ³áõ½»ñÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ϳñ»ÉÇ ¿ ³Ý»É ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝã Ñݳñ³íáñ ¿ ó³ÝóáõÙ ¨, ÝáõÛÝÇëÏ ³í»ÉÇݪ Ñݳñ³íáñ ¿ ëï³Ý³É ѳë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ ³ÛÝ ÇÝýáñÙ³ódzÛÇÝ Ï³Ù Íñ³·ñ»ñÇÝ, áñáÝù ï»ËÝáÉá·Ç³å»ë ã»Ý ѳݹÇë³ÝáõÙ ÆÝï»ñÝ»ïÇ é»ëáõñëÝ»ñ:ºÃ» µñ³áõ½»ñÝ áõÝ³Ï ã¿ ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ùß³Ï»É ÆÝï»ñÝ»ïÇ ³Ûë ϳ٠³ÛÝ Í³é³ÛáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ ý³ÛÉÁ , ³å³  ÇÝùݳµ»ñ³µ³ñ ·áñͳñ-

  ÏáõÙ ¿ ѳٳå³ï³ëË³Ý ûųݹ³Ï ѳí»Éí³ÍÁ:àñå»ë ûñÇÝ³Ï Ï³ñáÕ ¿ ͳé³Û»É ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ ÷áëïÇ ËÙµ³·ñÇãÁ ϳ٠ÙáõÉïÇÙ»¹Ç³ÛÇ  Ó³ÛݳñÏÇãÁ:àñå»ë  ³ñ¹ÛáõÝùª  Ñݳñ³íáñ  ¿  ¹³é-

  ÝáõÙ ÑÕáõÙÝ»ñ ëï»ÕÍ»É ÆÝï»ñÝ»ïÇ µáÉáñ ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:Àݹ áñáõÙ, ÑÕáõÙÝ»ñÇ ß³ñ³¹³ëáõÃÛáõÝÁ ÙÝáõÙ ¿ ÝáõÛÝÁ:

      ÐÕáõÙÝ ¿Ï»ÏïñáݳÛÇÝ ÷áëïÇÝ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ñ»ßïáñ»Ý.å³ñ½³-

  å»ë å»ïù ¿ ÇÙ³Ý³É ëïáõÛ· ѳëó»Ý:¾É»ÏïñáݳÛÇÝ ÷áëïÇ Ñ³ëó»Ý µ³Õϳó³Í ¿ ãáñë Ù³ë»ñÇó:¸ñ³Ýù »Ýª û·ïíáÕÇ ³ÝáõÝÁ, ßÝÇÏ Ýß³ÝÁ (@), ѳٳϳñ·ãÇ ³ÝáõÝÁ, áñÁ ϳñáÕ ¿ ݳ¨ µ³ó³Ï³Û»É, ¨ ¹áÙ»ÛÝÁ:

       ²ÛÅÙ ëïáñ¨ Ý»ñϳ۳óíáõÙ »Ý ѳëó»Ý»ñÇ ûñÇݳÏÝ»ñª

  1.   karen@mac-upgrade.com:

  ²Ûëï»Õ karen-Á û·ïíáÕÇ ³ÝáõÝÝ ¿, ÇëÏ mac-upgrade.com-Á ¹áÙ»ÛÝ ¿:гٳϳñ·ãÇ ³ÝáõÝÁ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿:

  2.   armen@mail.fakecorp.com:

  ²Ûë ѳëó»áõÙ ³ñ¹»Ý ѳٳϳñ·ãÇ ³ÝáõÝÝ ³éϳ ¿ª mail:

  гëó»Ý»ñÇÝ ³í»É³óÝ»Éáí ³ñӳݳ·ñáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝÁª §mailto:¦ ¨ ï»Õ³¹ñ»Éáí áñå»ë <a> ï»·Ç §href¦ µÝáõó·ñÇãÇ ³ñÅ»ùª Ïëï³Ý³Ýù ÑÕáõÙÁ, ûñÇݳϪ

  <a  href=þþmailto:armen@mail.fakecorp.comþþ> àõÕ³ñÏ»ù  Ó»ñ  Ý³-

  Ù³ÏÝ»ñÝ ³Ûë ѳëó»áí </a>:

        ÐÕáõÙÝ»ñÝ  FTP  ϳÛù»ñÇÝ û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ѳٳϳñ·Çã-

  Ý»ñÇ ÙÇç¨ ý³ÛÉ»ñÇ ÷á˳ݳÏáõÃÛáõÝ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ýå³ï³-

  Ïáí:лé³óí³Í ѳٳϳñ·ãÇ Ñ»ï ϳå ѳëï³ï»Éáõó Ñ»ïá FTP-Ç û·ïíáÕÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý ëï³Ý³É ³ÝÑñ³Å»ßï ý³ÛÉ»ñÁ:úñÇݳϪ

  <a href=þþftp://ftp.microsoft.com/”> ²Ûó»É»Ýù Microsoft ýÇñÙ³ÛÇ FTP ϳÛùÁ </a>:

         ºÃ» û·ïíáÕÇÝ ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ §ù³ß»É¦, ³ÛëÇÝùݪ Ý»ñÙáõÍ»É ¨ ·ñ³Ýó»É ѳٳϳñ·ãÇ Ïáßï ëϳí³é³ÏÇ íñ³ áñáß³ÏÇ ý³ÛÉ, ³å³ ó³ÝϳÉÇ ¿ Ýᯐ ³Û¹ ý³ÛÉÇ ÉñÇí ѳëó»Ý:úñÇݳÏ, »Ã» û·ïíáÕÇÝ ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ ëï³Ý³É §program.zip¦ ý³ÛÉÁ, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ §downloads¦ »Ýóϳñ·³ó³ÝÏáõÙ, ³å³ ѳëó»Ý å»ïù ¿ ·ñ³ÝóíÇ Ñ»ï¨Û³É Ó¨áíª

  <a href=þþftp://ftp.microsoft.com/downloads/program.zipþþ> ²Ûë ý³Û-

  ÉÁ zip Ó¨³ã³÷áí Íñ³·Çñ ¿ </a>:

         ²ÛëåÇëÇ ÑÕáõÙÁ Ññ³Ù³ÛáõÙ ¿ µñ³áõ½»ñÇÝ ÙÇ³Ý³É FTP ë»ñí»ñÇÝ ¨ ³ÝÙÇç³å»ë ëÏë»É Ý»ñÙáõÍ»É ³ÝÑñ³Å»ßï ý³ÛÉÁ:

         ºñµ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ëï»ÕÍ»É Ï³Ûùª û·ïíáÕÝ»ñÇÝ µ³½Ù³½³Ý ý³ÛÉ»ñ ѳïϳóÝáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, ³å³ µáÉáñ ³Û¹ ý³ÛÉ»ñÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ½»ï»Õ»É  FTP  ë»ñí»ñÇ áñ¨¿ ϳñ·³ó³ÝÏáõÙ, ÇëÏ Ï³ÛùáõÙ ëï»ÕÍ»É ÙdzÛÝ ÑÕáõÙ ³Û¹ ë»ñí»ñÇÝ:¸³ ÃáõÛÉ Ïï³ Ëáõë³÷»É ï³ñµ»ñ  ý³ÛÉ»ñÇÝ  µ³Ù³ÃÇí  ÑÕáõÙÝ»ñ  ϳ½Ù³Ï»ñ-

  å»Éáõó:´³óÇ ³Û¹ , FTP  ë»ñí»ñÝ  û·ï³·áñÍáõÙ  ¿  ý³ÛÉ»ñÇ ÷á-

  ˳ÝóÙ³Ý ³é³í»É ϳï³ñÛ³É Ù»Ãá¹Ý»ñ:¸³, ÇѳñÏ», ãÇ Ý߳ݳÏáõÙ, áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÷áùñÇÏ Ï³Ûù å»ïù ¿ áõݻݳ FTP  ë»ñí»ñáõÙ ½»ï»Õí³Í ý³ÛÉ»ñª HTTP ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛÝå»ë áõÝ³Ï ¿ ѳÕáñ¹»É »ñÏáõ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ, Áݹ áñáõÙª ³é³í»É ѳçáÕ ¿ ³ÛÝ §Ñ³ÕóѳñáõÙ¦ §.exe¦,§.zip¦ ¨ §.sit¦ (§Stufflt¦  ³ñËÇí³óÝáÕ-Íñ³·ñÇ  ÙÇçáóáí  ëï»ÕÍí³Í)   ÁݹɳÛ-

  ÝáõÙÝ»ñáí ý³ÛÉ»ñÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÁ:

        ºÃ» ý³ÛÉÇÝ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ëáíáñ³Ï³Ý HTTP ÑÕáõÙ, ûñÇݳϪ

  <a href=þþhttp://ftp.microsoft.com/downloads/program.zipþþ>êï³-

  ݳÝù ý³ÛÉÁ zip Ó¨³ã³÷áí </a>,

  ³å³ µñ³áõ½»ñÁ ëÏëáõÙ ¿ ý³ÛÉÇ ÁݹáõÝÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÁ ¨ ³é³ç³ñÏáõÙ å³Ñå³Ý»É Ïáßï ëϳí³é³ÏÇ íñ³, ѳñóÝ»Éáí, û ÏáÝÏñ»ï áñï»±Õ ¿ ó³ÝϳÝáõÙ û·ïíáÕÝ ³ÛÝ å³Ñå³Ý»É:

        §Gopher¦ ë»ñí»ñÝ»ñÇ Ï³Ûù»ñÇÝ ÑÕáõÙÁ ϳéáõóíáõÙ ¿ ÝáõÛÝ ëϽµáõÝùáí, å³ñ½³å»ë Ñ»é³óí³Í ѳٳϳñ·ãÇ ³ÝáõÝÇó ³é³ç ·ñ³ÝóíáõÙ ¿ ѳٳå³ï³ëË³Ý ³ñӳݳ·ñáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝÁ, ûñÇݳϪ

  <a href=gopher://marvel.loc.gov/”>²Ù»ñÇÏÛ³Ý ÏáÝ·»ëÇ ·ñ³¹³-

  ñ³ÝÁ</a>:

        §Usenet¦-ÇÝ Ï³ï³ñíáÕ ÑÕáõÙÝ»ñÇ Ó¨³ã³÷Á áñáß ã³÷áí

  ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ ëáíáñ³Ï³Ý ÑÇå»ñÑÕáõÙÝ»ñÇó:²Ûë ¹»åùáõÙ ÏáÝ-

  ý»ñ³ÝëÇ ³Ýí³Ý ¹ÇÙ³ó å»ïù ¿ ·ñ³Ýó»É §þþnews:þþ¦ ³ñï³Ñ³Û-

  ïáõÃÛáõÝÁ:ÐÕáõÙÁ §Usenet¦-ÇÝ Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  Ñ»ï¨Û³É »Õ³Ý³-

  Ïáíª

  <a href=”news:sci”>²ÛëÇÝã ÑÇÙݳËݹñÇÝ ÝíÇñí³Í Usenet-Ç ÏáÝý»ñ³Ýë </a>:

         ´»ñí³Í ÑÕáõÙÝ áõÕÕí³Í ¿ §Usenet¦-Ç §Sci¦ (·Çï³Ï³Ý ÏáÝý»ñ³ÝëÝ»ñ) ûٳïÇÏ ËÙµÇÝ:²Û¹åÇëÇ ÑÕáõ٠ѳݹÇå»ÉÇë µñ³áõ½»ñÁ ϳï³ñáõÙ ¿ »ñÏáõ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ϳ٠÷áñÓáõÙ ¿ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ÙÇ³Ý³É ÝáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë»ñí»ñÇÝ ¨ ·ïÝ»É Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ËáõÙµÁ, ϳ٠Ññ³Ù³ÝÁ ÷á˳ÝóáõÙ ¿ §Usenet¦ ÏáÝý»ñ³ÝëÝ»ñÇ Ñ»ï ³ß˳ïáÕ Íñ³·ñÇÝ:

          §Telnet¦ ë»ñí»ñÇÝ Ï³ï³ñ³Í ÑÕáõÙÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë û·ïíáÕÇÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ϳå ѳëï³ï»É ³ÛÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇ Ñ»ï, áñáõÙ ï»Õ³¹ñí³Í ¿ Ñ»é³óí³Í ѳë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý ëå³ë³ñÏÙ³Ý Íñ³·ñ³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÙÁ:Æñ³Ï³ÝáõÙ áã ÙÇ µñ³áõ½»ñ ãÇ ë³ï³ñáõÙ §Telnet¦ ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇÝ, ¨ ³é³í»É ѳí³Ý³Ï³Ý ¿, áñ û·ïíáÕÁ å»ïù ¿ ³ß˳ïÇ áñ¨¿ ûųݹ³Ï ѳí»Éí³ÍÇ ÙÇçáóáí, áñÁ ϵ»éÝíÇ ÑÕáõÙ³ÛÇÝ Ñ³ëó»áí ³ÝóÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ:ÐÕáõÙÁ §Telnet¦ ë»ñí»ñÇÝ áõÝÇ Ñ»ï¨Û³É ß³ñ³¹³ëáõÃÛáõÝÁª

  <a href=”telnet://mad.fakecorp.com/”>γå ѳëï³ï»É Telnet ë»ñí»ñÇ Ñ»ï</a>:

  Категория: Ծրագրավորման լեզուներ | Добавил: ArMen (2011-06-08)
  Просмотров: 954 | Рейтинг: 5.0/1
  Всего комментариев: 0
  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]

  Поиск

  Мини-чат

  200

  Hravirir @nkernerit


  Вверх